Tiedotteet ja julkaisut


Kelan toimintakertomus 2012 nyt verkossa

Toimintakertomuksemme vuodelta 2012 on julkaistu Kelan verkkosivuilla osoitteessa http://www.kela.fi/flash/toimintakertomus-2012/

Olemme liittyneet siihen kasvavaan joukkoon julkisyhteisöjä, jotka säästävät toimintakertomuksen verran paperia ja luonnonvaroja.

Samalla voit tutustua uudistuneisiin sivuihimme osoitteessa http://www.kela.fi

Netissä nähdään!

Keväisin terveisin,

Seija Kauppinen

viestintäpäällikkö

Lisätietoja:

Lähetä palautetta toimintakertomuksesta sähköpostilla: viestinta@kela.fi

* * *


Kela tiedottaa 21.5.2013

 

Kela valvoo työttömyysturvan saajien tuloja

 

Kela tarkastaa säännöllisesti työttömyysturvan saajien muut tulot. Pieni osa työttömyysetuuksien saajista jättää ilmoittamatta muut tulonsa. Tulot kannattaa ilmoittaa Kelaan, sillä ne eivät välttämättä poista oikeutta työttömyysturvaan: voit saada soviteltua työttömyysetuutta tehdessäsi esimerkiksi osa-aikaista tai keikkatyötä.

Työttömyysturvan tulonvalvonnalla selvitettiin vuoden 2010 verotiedoissa ilmoitetut etuuden saajien muut tulot. 749 henkilöä oli jättänyt kertomatta tuloista, jotka olisivat vähentäneet työttömyysetuutta tai estäneet sen saamisen kokonaan.

Yhteensä työttömyysetuuksia oli maksettu liikaa noin 117 500 euroa vuoden

2010 aikana. Henkilöä kohden tämä oli lähes 4900 euroa. Palkkatuloja oli jättänyt ilmoittamatta noin 450 henkilöä ja elinkeinotoiminnan ansiotuloa noin 40 henkilöä. Myös joitakin tekijänoikeuskorvauksia oli jäänyt ilmoittamatta.

Kela perii takaisin liikaa maksetut etuudet. Jos on syytä epäillä, että etuuden liikamaksuun liittyi etuuden hakijan väärinkäytös, Kela käynnistää lisäksi väärinkäytösasian selvittämisen.

Kela saa verottajalta tiedot muun muassa työttömyysturvan saajien tuloista.

Jos työttömyysetuutta oli maksettu 240 päivää mutta palkka- tai elinkeinotoiminnan tulot ylittivät 3000 euroa, tilanne selvitettiin tarkemmin.

Kaikkiaan Kela maksoi työttömyysetuuksia 151 407 henkilölle vuonna 2010.

Lisätietoja asiakkaille

Verkossa http://www.kela.fi/tyottomat

Työttömyysajan tukien palvelunumero 020 692 210 arkisin klo 8–18

 Jyväskylän kaupunginteatterin pääsylipputarjoukset

- VIIMETIPPALIPPU TYÖTTÖMILLE

- ERIKOISHINTA TYÖTTÖMILLE

 
Viimetippalippu puhenäytelmään maksaa 5€ ja musikaaliin 10€. Lipun voi lunastaa aikaisintaan tuntia ennen esityksen alkua teatterin lippumyymälästä jos paikkoja on vielä jäljellä.

Voit ennakkoon varata pääsylipun teatteriin työttömien erikoishinnalla. Erikoishinta vaihtelee näytelmittäin.

Lisätietoja ja lippuvaraukset (alennusliput) Teatterin lippumyymälä puh. (014) 266 0110

http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri

Ole hyvä ja valmistaudu todistamaan työttömyytesi!

 


 

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

 

Vuoden 2010 alusta lukien voit tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttasi. Jos opiskelun tukemisesta on sovittu TE-toimistossa, sinulle maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea opintojen ajalta. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saat tarkempia tietoja omasta työttömyyskassastasi tai Kansaneläkelaitoksesta. Jos opintojasi ei voida tukea työttömyysetuudella, sinulla voi silti olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä sivutoimisesti.

 

Yleiset edellytykset

Voit saada opiskelun ajalta työttömyysetuutta, jos olet työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) ja työnhakusi on voimassa. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeesi ja arvioinut opiskelun tukemisen työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi, jotta ammattitaitosi ja mahdollisuutesi paranevat työmarkkinoilla. Opiskelun alkaessa sinun tulee olla vähintään 25-vuotias. Ehtona on, että opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu työhakusuunnitelmassasi tai työllistymisohjelmassasi ennen opintojen aloittamista.

 

Opintoja koskevat edellytykset

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisina pidetään opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen, nuorille suunnattuja lukio-opintoja sekä opintoja, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Lisäksi opinnoista tulee olla säädetty ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, ammattikorkeakoulutai yliopistolaissa ja opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon, yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettavaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.

Opinnot voivat olla myös mainittujen lakien mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Tuettavat opinnot voivat olla myös muuta ammatillisesti suuntautunutta koulutusta (esimerkiksi rautatie-, palo-, poliisi- ja pelastusalan koulutus tai maanpuolustuskorkeakoulu). Koulutus, josta on säädetty perusopetus-, lukio- tai vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa, voi olla tuettua koulutusta, mikäli sen katsotaan edistävän ammatillista kehittymistä tai lisäävän ammatillista osaamista ja pätevyyttä. Opinnoista on esitettävä koulutus- tai opintosuunnitelma.

 

Yliopisto-opintojen tukemista koskevat rajoitukset

Yliopistossa voit suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja pääsääntöisesti vain, jos aiot jatkaa vähintään yhden vuoden ajan keskeytyneinä olleita opintoja. Tämä rajoitus ei koske työsuhteen aikana aloitettuja opintoja. Erityisestä syystä voit opiskella työttömyysetuudella myös muussa tapauksessa, kuten ns. muuntokoulutuksessa tai vanhentuneen ammattitutkinnon päivittämiseen tähtäävässä koulutuksessa. Jatkotutkintona suoritettavia lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavia opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella.

 

Työttömyysetuuden kesto

Opiskelun kestolle ei ole asetettu vaatimuksia, mutta työttömyysetuutta opiskelun tukemiseen voit saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana. Sinulla on mahdollisuus pakottavista syistä tilapäisesti keskeyttää opinnot, jolloin 24 kuukauden tukiaika ei kulu. Edellytyksenä on oppilaitokselta saadun selvityksen esittäminen TE-toimistolle opintojen keskeytymisestä.

 

Etuuden saajan velvollisuudet

Jotta saisit omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuutta, sinun tulee toimittaa TE-toimistolle todistus opiskelijaksi hyväksymisestä, opintojen aloittamisesta ja opintojen aikaisista lomajaksoista sekä osallistua säännöllisesti opetukseen. Sinun tulee edetä opinnoissasi koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti sekä toimittaa selvitys opintojen etenemisestä työnhakusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Jos opintosi keskeytyvät tilapäisesti, sinun on tehtävä selvitys siitä TE-toimistolle ja ilmoitettava opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytyksen jälkeen. Opintojen päättyessä ilmoita myös siitä TE-toimistolle. Oikeus opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen voi päättyä, jos laiminlyöt tietojenanto- ja muita velvollisuuksia. Jos et etene opinnoissasi sovitulla tavalla, ilmoita asiasta välittömästi TE-toimistolle, jotta vältytään perusteettomasti maksetun työttömyysetuuden perimiseltä takaisin.

 

Lisätietoja:

Kansaneläkelaitos www.kela.fi

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö www.tyj.fi

TE-toimiston työvoimaneuvojat

Lisätietoja koulutusvaihtoehdoista:

TE-toimiston koulutusneuvonnasta (ensimmäinen kerros, ilman ajanvarausta)